by / on 20/04/2017 at 7:41 pm

心心眼的起源 原來嚟自大衛像?

1501年至1504年雕成嘅大衛像,可能你冇細微觀察佢某部份,又可能你嘅焦點一直俾佢另一部份吸引,所以未必知道,原來佢對眼係心心眼嚟。有網民做project時留意到呢件事,其實係咪好多人唔知?定得我哋幾個?   相關資訊杯緣子情人節變心心眼 隱藏三點式好想食 (Jan 11, 2015)

Read more ›