by / on 13/09/2017 at 10:06 pm

新片速報 真車動畫宣傳片 Suzuki Swift Sport日系速度感

日系車款,就係應該有日本風嘅宣傳片嘛。之前都有其他車款試過有動畫宣傳片,今次就輪到Suzuki Swift Sport為正舉行嘅法蘭克福車展製作咗一條,不過今次位女車手,真人好似仲吸引啲,好想睇到正面呀!

Read more ›